سه شنبه 06 تیر 1396مدیران
محمد رضا زمانلو
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
m_zamanlou@semet-co.com
محمد رستم نژاد
عضو هیئت مدیره
rostamnezhad@semet-co.com
رسول فیروزی
قائم مقام فنی و اجرایی
firuzi@semet-co.com
ساسان ابراهیمی ساعی
معاونت فنی و مهندسی
ebrahimisaei@semet-co.com
وحید غفران نیا
مدير حراست
v.gofrannia@semet-co.com
هادی عاشرزاده
مدیر پروژه ها و مجری برنامه همکاری با شرکت های خارجی
h.asherzadeh@semet-co.com
رضا خدائی محمودی
مدیر طرح و برنامه و توسعه منابع انسانی
khodaie@semet-co.com
مهرداد محمود شریعتی
مدير ساخت و توليد
m.shariati@semet-co.com
والح احمدپور
مدير مالی
ahmadpour@semet-co.com
بابک توکلی
مدیر طراحی و ساخت گیج و ابزارهای کنترلی
tavakoli@semet-co.com
صمد باقریان
مدير بازرگانی
s.bagherian@semet-co.com
میر مسعود مومنی
مدیر امور کنترل کیفی
m.momeni@semet-co.com
اسد بخشی
نماینده مدیریت در تضمین کیفیت
a.bakhshi@semet-co.com
کاظم فیضی موسی درق
مدیر مهندسی صنایع و برنامه ریزی
kazem.feizi@semet-co.com