یکشنبه 30 دی 1397مدیران
محمد رضا زمانلو
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
m_zamanlou@semet-co.com
محمد رستم نژاد
عضو هیئت مدیره
rostamnezhad@semet-co.com
رسول فیروزی
قائم مقام فنی و اجرایی
firuzi@semet-co.com
ساسان ابراهیمی ساعی
معاونت فنی و مهندسی
ebrahimisaei@semet-co.com
وحید غفران نیا
مدير حراست
v.gofrannia@semet-co.com
رضا خدائی محمودی
مدیر طرح و برنامه و توسعه منابع انسانی
khodaie@semet-co.com
مراد علی بهاری
مديرخدمات فنی
bahari1918@semet-co.com
محسن محمدی
مدیر طراحی و ساخت گیج و ابزارهای کنترلی
m.mohamadi@semet-co.com
مهرداد محمود شریعتی
مدير ساخت و توليد
m.shariati@semet-co.com
ابراهیم صولتی
مدیر مالی
solati@semet-co.com
میر مسعود مومنی
مدیر امور کنترل کیفی
m.momeni@semet-co.com
کاظم فیضی موسی درق
مدیر مهندسی صنایع و برنامه ریزی و مدیر مونتاژ
kazem.feizi@semet-co.com
کمال علیپور
مدير بازرگانی
k.alipour@semet-co.com
امیر جدیری
مدیر تحقیقات مهندسی
amir.jodeiri@semet-co.com