شنبه 09 فروردین 1399مدیران
سید مهدی واعظ موسوی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
رحمان قلیزاده
قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مجتبی حسین خواه
معاونت فنی و مهندسی
m.hoseinkhah@semet-co.com
وحید غفران نیا
مدیر حراست
v.gofrannia@semet-co.com
محمدرضا سپهری مقدم
مدیر امور اداری و منابع انسانی
mr.sepehri.m@semet-co.com
محسن محمدی
مدیر طراحی و ساخت گیج و ابزارهای کنترلی
m.mohamadi@semet-co.com
ابراهیم صولتی
مدیر مالی
solati@semet-co.com
بابک توکلی
مدیر تحقیق و توسعه
tavakoli@semet-co.com
کاظم فیضی موسی درق
مدیر مهندسی صنایع و برنامه ریزی
kazem.feizi@semet-co.com
کمال علیپور
مدير مونتاژ و سرپرست تولید
k.alipour@semet-co.com
امیر جدیری
مدیر تحقیقات مهندسی
amir.jodeiri@semet-co.com
مهدی عبداله پور
مدیر بازرگانی
Commercial@semet-co.com
مجتبی حسین خواه
مدیر کنترل کیفیت
m.hoseinkhah@semet-co.com
امین نوروزی
مدیر تضمین کیفیت
a.norouzi@semet-co.com