شنبه 09 فروردین 1399محصولات

کالیپر

در کلیه محصولات این شرکت از استانداردهای ,NES,CHRYSLER,ISO,DIN,JASO …,IKSTD,KES,MES استفاده شده است.
شرح عملکرد مجموعه :
مجموعه کالیپر به عنوان یکی از اصلی ترین مجموعه سیستم ترمز وظیفه تبدیل فشار هیدرولیک به نیروی ترمز گیری از طریق جابجایی پیستون و انتقال آن از لنت ترمز به دیسک اکسل چرخ جلو را دارد.

مجموعه كاليپر ABS نيسان وانت:
مجموعه كاليپر ترمز نيسان كه به صورت چپ و راست توليد مي گردد كه بر روي فلنج چرخ جلو نصب مي گردد.
مجموعه كاليپر تيبا:
مجموعه كاليپر ترمز تيبا كه به صورت چپ و راست توليد مي گردد كه بر روي فلنج چرخ جلو نصب مي گردد.
مجموعه كاليپر پرايد:
مجموعه كاليپر ترمز پرايد سری(X100) كه به صورت چپ و راست توليد مي گردد كه بر روي فلنج چرخ جلو نصب مي گردد.
مجموعه كاليپر پژو 405:
مجموعه كاليپر ترمز پژو 405 كه به صورت چپ و راست توليد مي گردد كه بر روي فلنج چرخ جلو نصب مي گردد.
مجموعه كاليپر سمند 57 :
مجموعه كاليپر ترمز سمند 57 كه به صورت چپ و راست توليد مي گردد كه بر روي فلنج چرخ جلو نصب مي گردد.
مجموعه كاليپر پرايد وانت:
در حال بار گيري

کالیپر پراید

مجموعه كاليپر ترمز پرايد بر روي فلنج چرخ جلو نصب مي گردد

کالیپر پژو 405

مجموعه كاليپر ترمز پژو 405 بر روي فلنج چرخ جلو نصب مي گردد

کالیپر سمند 57

مجموعه كاليپر ترمز سمند 57 بر روي فلنج چرخ جلو نصب مي گردد

کالیپر تیبا

مجموعه كاليپر ترمز تيبا بر روي فلنج چرخ جلو نصب مي گردد

کالیپر مزدا

مجموعه كاليپر ترمز مزدا بر روي فلنج چرخ جلو نصب مي گردد

کالیپر نیسان

مجموعه كاليپر ترمز نيسان بر روي فلنج چرخ جلو نصب مي گردد