شنبه 09 فروردین 1399محصولات

سیلندر ترمز

در کلیه محصولات این شرکت از استانداردهای ,MES,CHRYSLER,ISO,DIN,JASO …,NISSAN,IKSTD, استفاده شده است.
شرح عملکرد مجموعه :
مجموعه سیلندر ترمز به عنوان یکی از اصلی ترین اجزاء مجموعه سیستم ترمز وظیفه تبدیل فشار هیدرولیک به نیروی ترمز گیری از طریق جابجایی پیستون و انتقال آن از لنت ترمز به کاسه چرخ اکسل عقب و یا جلو خودرو را دارد.

مجموعه سيلندر ترمز عقب نيسان وانت:
مجموعه سيلندر ترمز عقب نيسان وانت كه به صورت چپ و راست توليد مي گردد كه بر روي صفحه سيستم چرخ عقب نصب مي گردد.
مجموعه سيلندر ترمز عقب مزدا وانت:
مجموعه سيلندر ترمز عقب مزدا وانت كه به صورت چپ و راست توليد مي گردد كه بر روي صفحه سيستم چرخ عقب نصب مي گردد.
مجموعه سيلندر ترمز جلو نيسان وانت:
مجموعه سيلندر ترمز جلو نيسان وانت كه به صورت چپ و راست توليد مي گردد كه بر روي صفحه سيستم چرخ جلو نصب مي گردد.
مجموعه سيلندر ترمز عقب تیبا :
مجموعه سيلندر ترمز عقب تیبا كه به صورت چپ و راست توليد مي گردد كه بر روي صفحه سيستم چرخ عقب نصب مي گردد.


سیلندر ترمزعقب نیسان

مجموعه سيلندر ترمز عقب نيسان وانت بر روي صفحه سيستم چرخ عقب نصب مي گردد

سیلندر ترمز عقب مزدا

مجموعه سيلندر ترمز عقب مزدا وانت بر روي صفحه سيستم چرخ عقب نصب مي گردد

سیلندر ترمز جلو نیسان

مجموعه سيلندر ترمز جلو نيسان بر روي صفحه سيستم چرخ جلو نصب مي گردد

سیلندر ترمز عقب تیبا

مجموعه سيلندر ترمز عقب تیبا بر روي صفحه سيستم چرخ عقب نصب مي گردد