شنبه 09 فروردین 1399محصولات

گیج های استاندارد

گيجهاي استاندارد براساس استانداردهاي جهاني و بر اساس خواسته مشتريان طراحي و ساخت مي گردد.
گيجهاي توپي ساده ( کنترل سوراخها )
گيجهاي تخت ( کنترل انواع شيارها و جاي خارها)
گيجهاي ميله اي ( کنترل سوراخها با قطر بزرگ )
گيجهاي رينگي ساده ( کنترل محورها ، ميله ها و شفتها )
گيجهاي دهان اژدري ثابت و قابل تنظيم ( کنترل محورها ، ميله ها ، شفتها و ضخامت ها )
گيجهاي توپي پيچي ( کنترل رزوه هاي داخلي )
گيجهاي رينگي پيچي ( کنترل رزوه هاي بيروني )
گيج هاي دهان اژدر پيچي ( کنترل رزوه هاي خارجي )

گيج هاي تخت

کنترل انواع شيارها و جاي خارها

گيج رينگي پيچي

كنترل رزوه هاي بيروني

گيج هاي توپي پيچي

كنترل رزوه هاي داخلي

گيج هاي ميله اي

کنترل سوراخها با قطر بزرگ

گيج هاي توپي ساده

كنترل سوراخ ها

گيج هاي دهان اژدر

کنترل محورها ، ميله ها ، شفتها و ضخامت ها

گيج رينگي ساده

کنترل محورها ، ميله ها و شفتها