سه شنبه 06 تیر 1396محصولات

گیج های مخصوص

گيجهاي هستند که با توجه به پارامترهاي هندسي و غير هندسي قطعه کار تعيين مي گردند.
شامل :
گيجهاي کنترل فاصله ، کنترل موقعيت ، کنترل هم محوري ، کنترل لنگي ، کنترل گردي ، کنترل استوانه اي بودن که بر اساس استانداردها و نيازهاي مشتريان طراحي و ساخته مي شوند.گيجهاي مخصوص توليدي از مواد مناسب (ضد سايش ، سختي بالا ، تنش گيري و تثبيت شدگي ابعادي) مطابق با استانداردهاي معتبر جهاني ساخته مي شود.

گيج كنترل تعامد

كنترل تعامد

گیج کنترل اور پین دنده پینیون

کنترل اور پین دنده پینیون

كنترل هم محوري

كنترل هم محوري

گيج كنترل موقعيت

كنترل موقعيت

گیج کنترل اور پین دنده کرانویل

کنترل اور پین دنده کرانویل

گيج كنترل لنگي

كنترل لنگي

گیج کنترل تعامد و لنگی دنده کشویی

کنترل تعامد و لنگی دنده کشویی

كنترل استوانه بودن

كنترل استوانه اي بودن

گيج كنترل گردي

كنترل گردي

گیج کنترل اورپین دنده

کنترل اورپین دنده

گيج كنترل فاصله

كنترل فاصله