شنبه 27 بهمن 1397محصولات

گیج های الکترونیکی

یکی از انواع گیج های الکترونیکی ایر گیج می باشد.

ایرگیج 3 کاناله

ایرگیج 3 کاناله برای اندازه گیری قطر داخلی و استوانیت 3 نقطه ای با دقت 2 میکرون