هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
حضور شرکت طراحی مهندسی سایپا در هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در 18 زون تخصصی از تاریخ 13 الی 17 آبان در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می گردد.
ساعت بازدید 15 تا 21
نمایشگاه بین المللی تبریز – سالن امیر کبیر – زون الکترونیک – غرفه شماره 71 – شرکت طراحی مهندسی سایپا (سمتکو)